Host-to-Host Services

ให้บริการในการเชื่อมต่อระบบงานโดยตรง ของผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่มีจำนวนรายการเอกสารที่จะต้องส่งให้กรมสรรพากร ตั้งแต่ 500,000 เอกสารต่อเดือนขึ้นไป เป็นการเชื่อต่อผ่าน Lease Line Network จาก ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ประกอบการ ตรงไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพากร

Service Provider

ให้บริการเป็นตัวกลางในการนำข้อมูลเอกสารจากผู้ประกอบการ ส่งไปให้กับกรมสรรพากร รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล ส่งข้อมูลให้ลูกค้า และ รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จากคู่ค้า ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

Data Storage on Cloud

หมดปัญหากับการเตรียมการให้การหาสถานที่สำหรับการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราให้บริการการจัดเก็บข้อมูลทั้งในแบบ Local Server, On Cloud และ Hybrid Server รวมถึงมีระบบการสืบค้นเอกสาร ที่รวดเร็ว และ ปลอดภัย เพื่อคุณจะได้ไม่ต้องกังวลกับเรื่องเอกสารอีกต่อไป

Biz Exchange Service

อีกหนึ่งความสำคัญของธุรกิจที่ขาดไม่ได้คือการแลกเปลี่ยนข้อมูล เราให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างธุรกิจ ด้วยมาตราฐานความปลอดภัย PKI เพื่อความมั่นใจว่าเจ้าของข้อมูล และ คู่ค้าของคุณเท่านั้น ที่จะสามารถเปิดอ่านเอกสารได้

Digital Signature

เป็นตัวแทนจำหน่าย Digital Signature ที่ผ่านการรับรองจากกรมสรรพากร พร้อมให้บริการลงทะเบียนผู้ประกอบการในการรับส่งข้อมูลกับกรมสรรพากร

RDX Platform API Interface

เปิดให้ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ต่างๆ สามารถเข้ามาเชื่อมต่อระบบ RDX Platform กับเรา เพื่อให้สินค้าของท่านมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าของท่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น